Artikel 1. Identiteit

 

Wij zijn Ehale BVBA  van onze producten en diensten kan je gebruik maken op ehale.eu en hier zijn we gevestigd: 

 

Molenberglei 8

2627 Schelle

België

 

Ondernemingsnummer: 0650.944.432

BTW-nummer: BE 0650.944.432

 

Artikel 2. Definities

 

1. Ehale: Dat zijn wij. 

2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit

zijn beroep of bedrijf een contract aangaat met Ehale.

3. Producten: Alle goederen die door Ehale via de website worden verkocht.

4. Diensten: Alle diensten die Ehale aanbiedt.

5. De website: De website en/of handelsnamen die samen of afzonderlijk door

Ehale beheerd worden en door ons zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

6. Dag: Gewoon, een kalenderdag.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van Ehale en op elke overeenkomst tussen u en wij.

2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden

voor bepaalde producten en diensten waarvan je dan op de hoogte wordt gesteld. Zijn er verschillen tussen de algemene en aanvullende voorwaarden. Dan kan je uitgaan van de aanvullingen, tenzij we anders aangeven.

3. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken in onderlinge overeenkomst.

4. Ehale mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wordt aangegeven.

5. Wil je de Algemene Voorwaarden nog eens rustig nalezen? Dan kan je ze altijd gratis opvragen. Stuur daarvoor een mail naar help@ehale.eu of kijk op onze website.

6. Door onze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, ga je akkoord

met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat je instemt met alle rechten en plichten zoals die beschreven staan.

 

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 

1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de offerte een termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden. Onderteken je de offerte niet binnen 14 dagen vervalt deze ook. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kan je dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.

2. Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving, zetten wij deze recht maar zijn ze niet bindend. 

3. Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW. Ook andere heffingen van overheidswege en de kosten die bovenop de offerte komen vallen hierbuiten. Daarmee bedoelen we dus ook reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij we anders aangeven.

4. Ga je niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst. Tenzij we aangeven dat dat wel zo is.

5. Goede afspraken maken goede vrienden, dus komen we de volledige overeenkomst na aan het volledige bedrag. Aanbiedingen of offertes gelden ook

niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

6. We zetten alles zwart op wit, dus ook onze bindende overeenkomsten komen alleen schriftelijk tot stand.

7. De foto’s op de website komen grotendeels overeen met onze diensten en producten. Wijkt een afbeelding of kenmerk toch af van het daadwerkelijke product? Dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.

8. Voor we met elkaar in zee gaan, willen we graag zeker weten dat we allebei onze

afspraken na kunnen komen. Daarom nemen we een bestelling pas in behandeling na volledige betaling, tenzij anders overeengekomen. 

 

Artikel 5. Levering:  termijnen, uitvoering en wijziging

 

1. Klant is koning. Daarom ontvangen, leveren en uitvoeren wij je bestellingen met uiterste zorg. 

2. Binnen 1 dag na de bestelbevestiging, nemen we uw aanvraag in behandeling.

3. We verzenden de bestelling naar het door jou opgegeven adres. 

4. Bestellingen die op voorraad zijn, leveren we zo snel mogelijk. Loopt de bezorging vertraging op, of kunnen we de bestelling gedeeltelijk of zelfs helemaal niet leveren? Dan laten we je dit natuurlijk zo snel mogelijk weten en kan je de bestelling zonder extra kosten annuleren.

5. We doen er alles aan om altijd binnen de genoemde leveringstermijn te bezorgen. Soms lukt dit niet. De termijnen die wij in de overeenkomst zette, zijn dan ook vrijblijvend. Kunnen we hier niet aan voldoen? Dan heb je niet het recht om de overeenkomst te ontbinden. Als we denken dat we de leveringstermijn niet halen, laten we je dit zo snel mogelijk weten en gaan we samen op zoek naar een gepaste oplossing.

6. Soms kunnen we niet uw hele bestelling in één keer bezorgen. In zo’n geval genieten we het recht om diensten of producten in verschillende delen te bezorgen.

7. Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties, dan lossen we dit samen op. In dat geval vervalt de factuur echter niet. 

8. Weiger je als klant producten of diensten, of komt je jouw afspraak voor de levering niet na. Heeft Ehale het recht om de overeenkomst beëindigen. Of om direct over de producten te beschikken. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze situatie kunnen we verhalen op de klant. Denk hierbij aan vervoerskosten en opslagkosten.

 

Artikel 6. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

 

1. Vanuit Ehale mogen we de levering altijd uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. Daarvoor betalen we geen schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:

 

a. Je de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.

b. We na het sluiten van de overeenkomst goede reden hebben om te denken dat je jouw verplichtingen niet na kan komen.

c. Je gevraagd is om aan te tonen dat je aan jouw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.

d. Wij door vertraging van jouw kant de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.

 

2. Ehale mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is om te kunnen leveren.

3. Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze overeenkomst staan.

4. Hebben we een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen wij de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Maar dat kan jij natuurlijk ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Als we een contract hebben voor een bepaalde tijd, dan kan alleen Ehale opzeggen, met een opzegtermijn van 14 dagen.

5. Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, overleggen we natuurlijk wel even over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan jou toe te rekenen? Dan zijn de kosten voor jouw rekening.

6. We hopen van niet, maar het kan gebeuren dat je in zwaar weer terecht komt. Denk hierbij aan liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor je niet langer vrijelijk over je vermogen beschikt. In zo’n geval mogen wij onze overeenkomst met per direct opzeggen of een bestelling of overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om jou te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op jou zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar. 

7. Annuleer je (gedeeltelijk) een geplaatste bestelling? Dan brengen we de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook eventuele afvoer- en afleveringskosten daarvan en de gereserveerde arbeidstijd. Tenzij zich een situatie heeft voorgedaan zoals omschreven in artikel 5.4.

 

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 

1. We verwachten je betaling binnen de termijn die wij aangegeven hebben. En in de valuta die wij hebben gefactureerd. Ehale kan per levering of bestelling factureren en de betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat we een betaling vooraf instellen.

2. Betaal je de factuur niet op tijd? Dan zien wij dat als verzuim en ben je ons 12% rente per jaar verschuldigd. Tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in dat geval moet je die betalen. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat je in verzuim bent totdat je het bedrag hebt betaald. Het bedrag van de openstaande facturen wordt ook verhoogd met een vastgestelde vergoeding van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van € 55,- per onbetaalde factuur. Daarnaast kunnen we ook de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten opeisen.

3. Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van jou tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.

4. Heb je bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Dan moet je alsnog betalen, zolang we er nog niet uit zijn en zoeken we samen naar een gepaste oplossing.

5. Kom je niet of niet op tijd je verplichtingen naar ons na? Dan komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor jouw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.

6. We mogen op elk moment je kredietwaardigheid onderzoeken. Natuurlijk houden we ons hierbij altijd aan de wet. Op basis van de uitkomst van zo’n onderzoek, kunnen we aanvullende voorwaarden opleggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bankgaranties.

7. Ehale mag kredieten en betalingen achteraf op rekening wijzigen. Hiervoor hoeven we geen reden op te geven.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 

1. De producten die wij leveren, blijven van ons totdat je alle afspraken die we gemaakt hebben bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere kosten.

2. Valt een product dat wij geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud? Dan mag je dit product niet doorverkopen of als betaalmiddel gebruiken. Je mag het ook niet afgeven als onderpand of een ander recht op een product laten vestigen.

3. We gaan ervan uit dat je als klant er alles aan doet om de eigendomsrechten van Ehale veilig te stellen. Dat betekent dat je de producten die onder eigendomsvoorbehoud vallen, bewaart op zo’n manier dat deze nog steeds herkenbaar van Ehale zijn. Je mag in dit geval herkenningstekens op het product of de verpakking niet verwijderen, beschadigen of onduidelijk maken.

4. Als er om wat voor reden dan ook beslag gelegd wordt op je vermogen of op producten die wij onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben, moet je ons hiervan op de hoogte stellen. Kan je jouw betalingsverplichtingen niet nakomen? Dan ben je verplicht om op eigen kosten de producten die nog van ons zijn, aan ons terug te geven.

5. Heb je producten in beheer die van Ehale zijn? Dan ben je verplicht deze te verzekeren tegen brand, diefstal, ontploffings- en waterschade. Bij een uitkering van de verzekering, hebben wij recht op onze penningen. En als dat nodig is, verwachten we natuurlijk dat je meewerkt.

6. Als we de eigendomsrechten die we in dit artikel uitgelegd hebben willen gebruiken, dan verwachten we toestemming van jou te krijgen. Hier hoort bij dat je ons vertelt waar de producten zijn en ons toegang geeft tot die plek.

 

Artikel 9. Garanties, onderzoek en klachttermijn

 

1. Alle producten die wij aanleveren, werken zoals je redelijkerwijs mag verwachten. Zolang ze gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. De garantie die we in dit artikel uitleggen, is van toepassing op producten die gebruikt worden in België. Gebruik je de producten buiten België? Dan kunnen wij afwijkende garantie- en andere voorwaarden stellen.

2. De garantie die we in dit artikel noemen, is de fabrieksgarantie die de fabrikant van het product levert. Tenzij anders overeengekomen.

3. Gebruik je het product op de verkeerde manier? Dan komt de garantie te vervallen. Dit geldt ook als het product na de houdbaarheidsdatum wordt gebruikt, het verkeerd opslaat of niet goed onderhoudt. Ook als er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben, kunnen we helaas geen garantie bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden.

4. We verwachten van jou als klant dat je zelf de producten die wij bij u brengen onderzoekt, om te kijken of alles wat we afgesproken hebben klopt.

5. Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die je van ons ontvangt? Dan moet je dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk doorgegeven worden. Doe je dit niet? Op een later moment kan dit helaas niet meer.

6. Meld je een gebrek aan uw product(en) op tijd? Dan moet je alsnog betalen. Natuurlijk gaan we er alles aan doen om het probleem op te lossen. Maak je geen tijdige melding? Dan gaan we ervan uit dat je de producten aanvaard.

7. Is uw melding te laat? Helaas. Dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloossteling.

8. Zijn we het met elkaar eens dat het product niet werkt zoals je zou mogen

verwachten én heb je dit tijdig gemeld? Dan vervangen wij het geretourneerde product zo snel mogelijk nadat we de retourzending ontvangen hebben. Als we het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijg je van ons een tegoed.

9. Blijkt je klacht ongegrond? Dan zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor onderzoek voor jouw rekening.

10. Als de garantietermijn verlopen is, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor de klant. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.

11. Hebben we een product of materiaal speciaal voor jou gemaakt of ingekocht? Dan nemen wij dit nooit terug.

12. Als je zelf schade aan een geretourneerd product heeft veroorzaakt, nemen wij dit niet in retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zal je moeten betalen. Een retourzending moet verkeren in dezelfde staat als dat wij het product geleverd hebben. Alle producten met een seal- of blitzerverpakking mogen alleen ongeopend geretourneerd worden. Deze producten worden natuurlijk wel retour genomen als de tekortkoming van het product pas zichtbaar wordt na het openen van de verpakking.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

1. Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze

aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.

2. Heb je onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.

3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.

4. En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.

5. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade.

6. Wat bedoelen we met directe schade? Hierbij kan je denken aan de redelijke kosten om

de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die je maakt

om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die je maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

7. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kan je

denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten,

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. Ben je zelf verzekerd tegen de opgelopen schade? Dan zijn wij niet aansprakelijk.

9. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.

 

Artikel 11. Risico-overgang

 

1. Vanaf het moment dat wij de producten of diensten geleverd hebben, loopt Ehale geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor jou.

2. Kan de levering van de producten niet plaatsvinden en is dat jouw schuld? Dan draag je het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum zoals wij die aan jou doorgegeven hebben.

3. Hebben wij de producten of diensten geleverd op het door jou opgegeven adres? Dan lopen wij geen risico meer.

 

Artikel 12. Overmacht

 

1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar jou toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.

2. Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke

omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van

onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Dat is juridisch voor:

a. stakingen

b. ziekte onder personeel

c. brand, overstroming

d. waterschade

e. oorlogen en opstanden

f. export- en/of importbeperkingen

g. bedrijfsstoringen

h. energiestoringen

i. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

j. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde

derden

k. het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons, onze toeleveranciers en andere rechthebbenden. 

2. Hiermee bedoelen we octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten.

3. Als klant mag je geen gebruik maken van ons intellectuele eigendom. Dus ook geen wijzigingen hierin aanbrengen. Tenzij het gaat om privégebruik van het product.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Daar doen we dus niet aan.

3. We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan tussen ons op basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van Ehale gevestigd is. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor er een andere rechter aangewezen wordt? Dan wordt het aan die aangewezen rechter voorgelegd.

 

Artikel 15. Deelbaarheid

 

1. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid  van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn. 

 

Artikel 16. Overdracht 

 

1. Wil je jouw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dan heb je hier schriftelijke toestemming van ons voor nodig. 

2. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk laten we je dit wel even weten. 

 

Artikel 17. Verklaring van afstand 

 

1. Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.