Algemene verkoopsvoorwaarden EHALE BV

 1. Algemeen

  1. Op alle relaties van commerciële aard aangegaan door EHALE BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Molenberglei 8, 2627 Schelle en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0650.944.432 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (de “Verkoper”) zijn deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) van toepassing. 

  2. Enige afwijkingen aan huidige Algemene Voorwaarden zijn niet mogelijk dan na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding ervan door de Verkoper

  3. De afnemer van de producten wordt aangemerkt als een professionele klant die de producten en/of diensten van de Verkoper gebruikt voor professionele of gemengde doeleinden, met uitzondering van consumenten (de “Klant”). De Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming is niet van toepassing.

 2. Aanvaarding

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant. 

  2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten of een bestelling kan worden geplaatst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden (elektronisch) aan de Klant beschikbaar gesteld op een zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden geraadpleegd en opgeslagen. De Verkoper zal aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden op haar website raadpleegbaar zijn en zal zij op uitdrukkelijk verzoek van de Klant de Algemene Voorwaarden (elektronisch) toezenden.

  3. In navolging van bovenstaande zal de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden geacht worden te zijn aanvaard indien de bestelling effectief wordt geplaatst.

 3. Wijziging

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op iedere moment te wijzigen. Zulke wijziging zal binnen een redelijke termijn worden bekend gemaakt door middel van een publicatie op de website van de Verkoper.

 1. De orderbevestiging

  1. Enkel de door de Verkoper per mail bevestigde bestelbon verbindt de Verkoper. De uitvoering geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden in de bestelbon en/of de facturen van de Verkoper, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant behoudens de Verkoper voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk met deze algemene voorwaarden instemt.

  2. De bestelling komt slechts geldig tot stand na de schriftelijke bevestiging van de Verkoper. Een begin van uitvoering geldt als een geldige bevestiging, mits deze niet onder voorbehoud is gebeurd. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van de Verkoper zijn slechts geldig nadat deze schriftelijk werden bevestigd door een bevoegde persoon die de Verkoper op een geldige wijze kan verbinden.

 2. Omschrijving van de te leveren producten 

De producten worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon en/of op de voorzijde van de factuur.

 1. De prijs

  1. De prijs is deze zoals op de bestelbon en/of op de factuur vermeld, exclusief btw en/of andere lasten.

  2. De prijs is uitgedrukt in euro en exclusief btw en/of andere lasten tenzij anders wordt vermeld.

  3. De door de Verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende uurlonen, aankoopprijzen van materialen en producten en andere kosten. De prijzen kunnen worden gewijzigd aan de evolutie van de vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan met in begrip van maar niet beperkt tot grondstoffen, lonen, energie en materiaal. De eventuele prijswijziging zal geschieden overeenkomstig de wettelijke toegelaten normen en de Verkoper stelt de Klant hiervan op de hoogte.

 2. Eigendomsoverdracht en levering

  1. De geleverde producten blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten.

  2. De levering geschiedt op risico van de Klant, die zich tegen mogelijk schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de Klant vanaf het moment dat de producten het magazijn van de Verkoper verlaten.

  3. De Klant kan de bestelling niet annuleren, noch aanspraak maken op een schadevergoeding in het geval van niet-levering, laattijdige levering of onjuiste levering indien dit het gevolg is van een onvrijwillige handeling vanwege Verkoper.

 

 1. Indien de levering niet plaats kan vinden op het overeengekomen moment om redenen die toe te schrijven zijn aan de Klant, dan worden de goederen opgeslagen op kosten en op risico van de Klant en dit gedurende een periode van twee (2) weken binnen dewelke de Klant gehouden is de producten te (laten) verwijderen tegen betaling van de stockagekosten.

 2. De Klant die ten onrechte weigert de aangeboden producten in ontvangst te nemen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, onverminderd de prijs en andere vergoedingen (zoals o.a. interesten, de forfaitaire verhoging en andere kosten) die aan de Verkoper toebehoren.

 1. Leveringstermijnen 

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen tussen de partijen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding ten aanzien van de Verkoper of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Controle en waarborg

  1. De Klant dient de geleverde producten zo spoedig mogelijk na de in ontvangstname te controleren op eventuele zichtbare gebreken. De aanvaarding van de levering, het in gebruik nemen of het doorverkopen van de producten impliceert de onherroepelijke goedkeuring en aanvaarding van deze gebreken.

  2. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen en schade: 

   1. ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product; 

   2. ingevolge overmacht (in de zin van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden);

   3. ingevolge de fout en/of nalatigheid van eender welke persoon andere dan de Verkoper, waaronder de Klant of zijn aangestelden;

   4. ingevolge schade veroorzaakt door een gebrekkige opslagplaats van de geleverde producten.

  3. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met spoed en de nodige nauwkeurigheid zijn opgespoord en uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na kennisname ter kennis worden gesteld aan de Verkoper bij aangetekend schrijven, voor zover de geleverde producten inmiddels niet in gebruik werden genomen of werden verwerkt.

 2. Betaling

  1. Het is de keuze van de Verkoper om een gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te factureren door middel van een voorschotfactuur. Het voorschot is betaalbaar uiterlijk binnen de dertig kalenderdagen na de voorschotfactuurdatum.

  2. De prijs is betaalbaar uiterlijk binnen de dertig kalenderdagen na de factuurdatum, behoudens de partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. 

  3. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 100 euro, wat overeenkomt met de hinder die de Verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de Verkoper aangestelde raadsman en niettegenstaande het recht van de Verkoper om de reële schade te bewijzen.

  4. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd die zal worden berekend conform de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

  5. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet-vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld of overgemaakt aan de Klant en doet elke betalingsfaciliteit of korting voor de toekomst vervallen.

  6. Protest op de facturen van de Verkoper dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum en alleszins voor ingebruikname of voortverkoop van de producten (het “Protest bij Facturatie”). Het Protest bij Facturatie dient minstens de factuurdatum, de factuurnummer en gedetailleerde uiteenzetting van de redenen tot betwisting te bevatten. Het Protest bij facturatie bevrijdt de Klant niet van zijn betalingsverplichting.

  7. De betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de totale factuur.

 3. Opschorting en ontbinding

  1. Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet-nakoming van één contractuele verplichting, behoudt de Verkoper zich het recht voor om:

   1. hetzij eenzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen op te schorten, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht kalenderdagen, en zonder dat dit voor de Klant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen voor deze wanprestatie;

   2. hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht kalenderdagen, eenzijdig te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

  2. Indien een Klant haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, behoudt de Verkoper zich het recht voor om alle lopende bestellingen op te schorten hetzij de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, ongeacht het recht op schadevergoeding in hoofde van de Verkoper.

 4. Waarborgen

Indien het vertrouwen van de Verkoper in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door de laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraagstellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Verkoper zich het recht voor van de Klant geschikte waarborgen te eisen. In het geval de Klant weigert hier gevolg aan te geven, behoudt de Verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de producten reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

 1. Overmacht

  1. In elk geval bevrijdt overmacht en/of onredelijke bezwaring van de verplichtingen in hoofde van de Verkoper, de Verkoper van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding. Ingeval de Verkoper afhankelijk is voor het nakomen van haar verplichtingen, met inbegrip maar niet beperkt tot de leveringen, van een derde partij, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht bij deze derde, wanneer de nakoming van zijn verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

  2. Het begrip overmacht omvat maar is niet beperkt tot de volgende situaties:

   1. een uitzonderlijke grondstof schaarste;

   2. epidemie en pandemie;

   3. uitzonderlijke weersomstandigheden;

   4. uitzonderlijke verkeershinder;

   5. oorlog en terroristische acties.

 2. Schadebeding

  1. Ingeval van wanbetaling of laattijdige betaling zal van rechtswege, en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de intrestvoet, vastgesteld in het kader van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met een forfaitair schadebeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR. 

  2. Deze bepaling blijft gelden indien de Verkoper afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaan.

  3. Bij niet-betaling van tussentijdse facturen behoudt de Verkoper zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de verdere werken of leveringen te staken totdat de Verkoper de betaling bekomt.

  4. Elke niet-tijdige betaling of wanbetaling maakt tevens, en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling nodig zal zijn, alle alsdan reeds verstuurde facturen integraal opeisbaar zijn en bovendien elke toegestane betalingsfaciliteit of korting zowel voor het verleden als voor de toekomst van rechtswege vervallen.

  5. Indien de Klant haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, ongeacht het recht op schadevergoeding in hoofde van de Verkoper.

 3. Bedingen over de duur en de opzegging van de overeenkomst

  1. Indien de overeenkomst van bepaalde duur tegen het verstrijken van de overeengekomen einddatum niet werd opgezegd, en na het verstrijken van de overeengekomen termijn wordt verdergezet, zal behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, aangenomen worden dat partijen ermee ingestemd hebben dat de overeenkomst verlegd wordt met eenzelfde termijn als de oorspronkelijke en tegen dezelfde voorwaarden als oorspronkelijk overeengekomen.

  2. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, kan elke overeenkomt van (on)bepaalde duur door elke partij op elk ogenblik om gelijk welke reden worden opgezegd bij aangetekend schrijven. De opzeggende partij dient een opzegtermijn van dertig kalenderdagen te respecteren, die berekend wordt vanaf de datum van de poststempel van de aangetekende brief, en zal uit hoofde van de opzeg zelf geen recht hebben op schadevergoeding. De Klant zal bij opzeg, als tegenprestatie voor deze opzegmogelijkheid, aan de Verkoper een vergoeding verschuldigd zijn van 50% van de waarde van de resterende overeenkomst, onverminderd het recht van de Verkoper op een hogere vergoeding indien zulks de gemaakte kosten en gederfde winsten van de Verkoper niet zou dekken.

 4. Exoneratiebeding

  1. De aansprakelijkheid van de Verkoper zal worden beperkt tot de laagste van de volgende bedragen: (i) 50% van het totale bedrag dat door de Klant uit hoofde van de facturen is betaald gedurende de 12 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke vordering of (ii) het bedrag dat de Verkoper van de verzekeraar heeft ontvangen op basis van zijn professionele aansprakelijkheidsverzekeringspolis die door de Verkoper werd afgesloten.

  2. Behoudens wat betreft hetgeen in huidige Algemene Voorwaarden werd beschreven in verband met de zichtbare en verborgen gebreken kan de Verkoper slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet van de Verkoper en zijn aangestelden zou bewezen worden en, ingeval van meerdere betrokkenen, slechts in de mate dat het aandeel van de Verkoper in de aansprakelijkheid bewezen wordt.

  3. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de directe en indirecte schade ten gevolge van het foutief gebruik van de producten, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze niet bestemd zijn, door de koper, alsook de directe en indirecte schade ten gevolge van de niet naleving van het door de Verkoper verstrekte advies, de geformuleerde richtlijnen en de gebruikshandleiding/gebruiksvoorwaarden.

  4. Ingeval de producten die door de Klant worden besteld in beslag worden genomen door de douaneautoriteiten, kan de Verkoper hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden en is de Verkoper in geen geval enige (schade)vergoeding verschuldigd. 

  5. Indien de aansprakelijkheid van de Verkoper bewezen zou zijn wordt diens aansprakelijkheid in overeenstemming met artikel 16.1 beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies van cliënteel.

  6. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de Klant heeft verzuimd maatregelen te nemen om (a) de schade te beperken onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan; (b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaan; en/of (c) om de Verkoper zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is van de schade in kennis te stellen en haar alle relevante informatie te voorzien.

 5. Dataverwerking en privacy

  1. De verwerking van data of gegevens met betrekking tot de (potentiële) Klant zal door de Verkoper worden uitgevoerd conform de privacyverklaring van de Verkoper.

  2. De privacyverklaring van de Verkoper omvat toelichting omtrent de verzamelde gegevens of data, alsook de wijze waarop de data of gegevens zullen worden verwerkt door de Verkoper. De privacyverklaring van de Verkoper is steeds beschikbaar op haar website.

  3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant de privacyverklaring te hebben gelezen en verklaart zich voor akkoord.

 6. Intellectuele eigendom

  1. De Klant erkent dat alle octrooien, handelsmerken, dienstmerken, geregistreerde designs, handels- en zakennamen, know-how, concepten, niet-geregistreerde handelsmerken en dienstmerken, auteursrechten, rechten in designs, uitvindingen, rechten onder licentie, en alle andere rechten van dezelfde of soortgelijke aard, eender waar ter wereld, alsook aanvragen voor dergelijke rechten op applicaties voor of binnen het kader van de diensten de exclusieve eigendom zijn van Verkoper en de Verkoper steeds de exclusieve eigenaar is geweest.

  2. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper, evenmin beschikt zij over het recht de producten te kopiëren of er gebruik van te maken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

 7. Geheimhouding

  1. De Klant erkent dat ingevolge haar commerciële relatie met de Verkoper zij informatie en kennis kan bekomen met betrekking tot de Verkoper, zijn activiteiten, producten, technische informatie (know-how), fabrieks- en zakengeheimen (klantenlijsten, werk- of fabricagemethodes en -technieken, commerciële organisatie, prijszetting,…), persoonlijke data, codering, algoritmes, design, testprocedures en de eraan verbonden intellectuele eigendomsrechten ("Vertrouwelijke Informatie"). Deze Vertrouwelijke Informatie is uiterst belangrijk en heeft strikt vertrouwelijk karakter.

  2. De Klant zal geen van deze Vertrouwelijke Informatie openbaar maken aan derden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Verkoper of in de gevallen waartoe zij hiertoe verplicht is krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen, in welk geval zij voorafgaandelijk overleg met de Verkoper zal plegen over de betrokken mededeling.

  3. De Klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om zich te onthouden van enige bekendmaking of enig gebruik van Vertrouwelijke Informatie, en, meer algemeen, om niet mee te werken aan enige handeling van oneerlijke concurrentie.

  4. De geheimhoudinghoudingsverplichting is van toepassing tijdens de duur van enige overeenkomst alsook tot drie (3) jaar na de einddatum van de overeenkomst respectievelijk de opzeggingsdatum.

 8. Verandering van omstandigheden

 

De partijen verklaren zich akkoord met de uitsluiting van de in artikel 5.74 BW opgenomen rechten inzake de heronderhandeling van de overeenkomst ingevolge een onverwachte en onvoorzienbare wijziging van omstandigheden buiten de controle van de partijen.

 1. Nietigheid

  1. De nietigheid van één of meerdere clausules van de Algemene Voorwaarden brengt niet de nietigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden mee.

  2. Bij eventuele strijdigheid van een van de voorgaande bepalingen met eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van de bestelling, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het beding in kwestie worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

 2. Verzakingen

Tenzij anders voorzien in deze Algemene Voorwaarden, kan de nalatigheid of vertraging van de Verkoper bij de uitoefening van een recht(smiddel) krachtens deze Algemene Voorwaarden, in geen geval beschouwd worden als een verzaking aan dit recht(smiddel) (of enig ander recht(smiddel) beschikbaar krachtens deze Algemene Voorwaarden).

 1. Goede trouw

  1. De Klant verklaart zich te goeder trouw akkoord met de Algemene Voorwaarden en dat deze Algemene Voorwaarden op een evenwichtige wijze en conform de wet zijn opgesteld.

  2. De Klant erkent dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn om de rechtmatige belangen van de Verkoper te beschermen.

 

 1. De Klant erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt de toepassing ervan.

 1. Conventionele geschillenbeslechting

De Klant verbindt zich ertoe bij de plaatsing van de bestelling om alle geschillen die voortvloeien uit de rechten en verplichtingen van een gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden eerst te goeder trouw op conventionele wijze te beslechten met de Verkoper.

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op al de overeenkomsten gesloten met de Verkoper en deze Algemene Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Ingeval van betwisting is uitsluitend de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.