ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De verkoper is de firma EHALE BVBA met maatschappelijke zetel te Herentalsebaan 94, 2520 Ranst, België. Voor alle gegevens van onze firma verwijzen wij naar onze website (www.ehale.eu).
 2. De goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de verzendnota.
 3. De goederen en diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan deze handel.
 4. De goederen worden vervoerd en geleverd door de verkoper aan het adres van de koper tenzij anders afgesproken.
 5. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden.
 6. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

RETOURZENDINGEN

 1. Indien de koper bepaalde producten wenst terug te laten nemen door de verkoper zal de verkoper dit in overweging nemen mits naleving van de volgende vereisten: (1) de koper dient zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 48u na ontvangst van de goederen aan de verkoper deze intentie te melden (2) alleen goederen die ongeopend en onbeschadigd zijn en nog in de originele verpakking verkeren komen hiervoor in aanmerking. Indien de verpakking geopend is, wordt 30% van de aankoopprijs in mindering gebracht van de verkoper. (3) Liquids, reserve-glaasjes en coils komen hiervoor niet in aanmerking.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door copyrights zodat hiervan geen gebruik mag worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming.

GARANTIE

 1. Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de wettelijke vereisten en vrij zijn van gebreken.
 2. Deze garantie geldt voor 3 maanden na levering voor batterijen en mod’s. Op clearomizers (tanken), atomizers (coils), e-liquids en reserve-glaasjes zit geen garantie.
 3. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is de verkoper niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 4. Garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundigheid of oneigenlijk gebruik, zonder schriftelijke toestemming van verkoper.

BETALING en KLACHTEN

 1. Onze leveringen zijn contant betaalbaar, d.w.z. bij ontvangst van de goederen tenzij anders bedongen.
 2. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De koper draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun oorspronkelijke staat bewaren.
 3. Indien gewenst kan de verkoper bij het opstarten van de verkoop van EHALE e-sigaretten een promotiestand leveren ter bevordering van de verkoop. Deze stand met de geleverde materialen blijft volledig eigendom van de verkoper. De koper zal deze promotiematerialen als een goede huisvader bewaren. Het is vanzelfsprekend dat hierop enkel producten mogen staan van de verkoper EHALE. De koper blijft aansprakelijk voor elke beschadiging, diefstal of verkeerd gebruik van deze materialen.
 4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd van 12 % per jaar met een minimum van 50 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 55 euro.
 5. Bij gebrek aan tijdige betaling van de factuur behoudt de verkoper zich het recht na aangetekende zending de overeenkomst ontbinden onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 6. Klachten betreffende de kwaliteit en conformiteit van de producten  kunnen niet aanvaard worden tenzij deze schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering (per e-mail aan het adres help@ehale.eu of per aangetekende zending). Komen niet in aanmerking voor klachten licht afwijkende smaak of kleurverschillen.
 7. Eventuele verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.
 8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en alleen de rechtbank van koophandel te Antwerpen, Afdeling Antwerpen is bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen de koper en verkoper.